Wczytuję dane...
Reklamacja towaru

REKLAMACJA TOWARU

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad.

Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego towaru na podstawie rękojmi (rękojmia - odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru). Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Reklamacje składa się w formie pisemnej (na adres Sprzedającego: F.H. Szansa Ewa Chyła; ul. Barlickiego 8; 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub wysyłając e-mail na adres: chyla@poczta.onet.pl. Miejscem składania reklamacji towaru jest adres siedziby firmy Sprzedającego: F.H. Szansa Ewa Chyła; ul. Barlickiego 8; 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Reklamacje rozpatrywane są tylko za okazaniem dowodu zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający zakup czyli dowód zawarcia transakcji). Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji zostanie przekroczony, reklamacja zostaje uznana za zasadną. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne (niestandardowych).Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać (są to wyłącznie zalecenia nie wpływające na skuteczność reklamacji złożonej bez zalecanego opisu reklamacji):

- imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail składającego reklamację,

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (datę zakupu reklamowanego towaru),

- przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania składającego reklamację,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (data i rodzaj wystąpienia wady).

Kupujący może złożyć reklamację w terminie 2 lat od daty wydania rzeczy. Jeżeli Kupujący złoży reklamację w terminie 12 miesięcy od daty wydania rzeczy, zakłada się że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Koszty związane z reklamacją ponosi Sprzedający (wraz z kosztami wysyłki reklamowanego przedmiotu).

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - zgodnie z art. 12 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl .

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pod adresem tym dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy kosumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.