Wczytuję dane...
Regulamin sklepu (Twoje prawa i obowiązki)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.koszuleinez.pl

 

1. Właścicielem i usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.koszuleinez.pl jest Firma Handlowa Szansa Ewa Chyła (F.H. Szansa Ewa Chyła) z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Barlickiego 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773 223 64 15, REGON: 101846865, adres e-mail: chyla@poczta.onet.pl, numery telefonów: 601440493 lub 604444071, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy poprzez: formularz kontaktowy na stronie sklepu, adres email: chyla@poczta.onet.pl, telefony: 601440493 lub 604444071.

3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna - sprzedaży.

4.   Definicje:

- dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

- formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

- klient, kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

- kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zmianami).

- konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

- newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

- produkt, towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

- regulamin - regulamin Sklepu Internetowego.

- sklep internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.koszuleinez.pl.

- usługodawca, sprzedawca - Ewa Chyła, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H. Szansa Ewa Chyła, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Barlickiego 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki i adres do doręczeń: ul. Barlickiego 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 7732236415, REGON: 101846865, adres poczty elektronicznej: chyla@poczta.onet.pl, telefony: 601440493 lub 604444071.

- umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

- usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

- usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

- ustawa o prawach konsumenta, ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zmianami)

- zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

5. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 - konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola "Zarejestruj mnie" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chyla@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: F.H. Szansa Ewa Chyła, ul. Barlickiego 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

- formularz zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

- newsletter - korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce „Zapisz się do newslettera” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola „+” czyli "dodaj". Na newsletter można się także zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca, który zaznaczy odpowiedni checkbox zostaje zapisany na newsletter.

Usługa Elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chyla@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres: F.H. Szansa Ewa Chyła, ul. Barlickiego 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez: sklep internetowy, email, telefon.

W przypadku kontaktów telefonicznych w sprawie zawieranej umowy nie pobiera się od Kupującego opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne. 

9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone danego dnia będą rozpatrywane i realizowane w następnym dniu roboczym.

10. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów, i jej przyjęcie przez sklep internetowy, za pomocą formularza na stronie sklepu lub e-maila lub telefonu. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej: oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez:

- udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sklepu internetowego,

- wysłanie Klientowi wiadomości e-mail z oświadczeniem Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

11. Podane ceny (wyrażone w złotych polskich) są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów przesyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia; w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

12. Koszt przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący (wyjątek - pkt. 13 regulaminu). W zależności od wyboru formy przesyłki (formy płatności) koszt ten wynosi:

- paczka kurierska DHL (zapłata przelewem na konto z góry) - 15 zł. (cena brutto, zawierająca podatek VAT)

- paczka kurierska DHL za pobraniem (zapłata przy odbiorze towaru) - 19 zł. (cena brutto, zawierająca podatek VAT)

13. Koszt przesyłki zamówionego towaru ponosi Sprzedający w przypadku:

- zakupu przez Kupującego co najmniej 2 sztuk koszul i zapłaty za koszule w formie przedpłaty (przelewem na konto z góry) (nie dotyczy zakupu koszul chłopięcych, komunijnych),

- zakupu przez Kupującego dowolnych towarów na kwotę co najmniej 190 zł. brutto i zapłaty za towary w formie przedpłaty (przelewem na konto z góry),

- odbioru osobistego towaru przez Kupującego.

14. Należność za zakupiony towar Kupujący może uregulować w momencie odbioru towaru (przy odbiorze przesyłki) lub przelewem w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy. Przedpłatę (przelew) należy dokonać na konto banku - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao SA): 44 1240 1718 1111 0010 5990 5575 w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

15. Zakupione towary są wysyłane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL jako paczki (w przypadku zapłaty za towary przelewem na konto z góry) lub paczki pobraniowe (w przypadku zapłaty za towary przy odbiorze paczki). Na czas otrzymania przesyłki (paczki z towarem) składają się:

- czas realizacji zamówienia (1 lub 2 dni robocze)

- czas dostawy, zależny od terminu dostarczenia paczki przez firmę kurierską DHL (1 lub 2 dni robocze).

W przypadku zamówień koszul z kategorii koszule niestandardowe czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o 1 dzień roboczy. Kupujący jest wtedy informowany za pośrednictwem e-maila, rozmowy telefonicznej lub wiadomości SMS o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

Wraz z towarem do każdej paczki dodawany jest paragon fiskalny lub - na życzenie Kupującego - faktura VAT, uwzględniające koszt towaru i koszt przesyłki.

16. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru - w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wysłane na adres Sprzedającego) lub na adres e-mail: chyla@poczta.onet.pl; następnie w terminie 14 dni (od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy) powinien zwrócić towar. Zwrotu należy dokonywać na adres Sprzedającego (siedziba firmy) wymieniony w pkt. 1 regulaminu. W przypadku zwrotu zakupionego towaru (odstąpienia od umowy) Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu koszt towaru oraz koszt odesłania towaru w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należnej kwoty do czasu otrzymania zwracanego towaru. Sprzedający zwraca środki pieniężne przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, a jeśli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego poniżej (nie jest to jednak obowiązkowe).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

F.H. Szansa Ewa Chyła

ul. Barlickiego 8

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Ja ....................... [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .............................................................. [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to ................... [data], data odbioru przedmiotów to ..................... [data].

Imię i nazwisko: ............................................ [imię i nazwisko kupującego].

Adres: ............................................................................................................................................. [adres kupującego].

Numer telefonu ............................ [numer telefonu kupującego].

E-mail .......................................... [adres e-mail kupującego].

Data odstąpienia od umowy: ...........................[data odstąpienia od umowy].

Proszę o zwrot kwoty ................. (słownie ....................................................................... ) na konto .............................................................................. [numer konta].

Podpis: ................................. [podpis kupującego] (tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej).

Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) nie dotyczy towarów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego; wykonanych indywidualnie według wymiarów czy życzeń Kupującego. Zwrot towaru nietypowego, wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy - powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego.

17. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad.

Kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego towaru na podstawie rękojmi (rękojmia - odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru). Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Reklamacje składa się w formie pisemnej (na adres Sprzedającego: F.H. Szansa Ewa Chyła, ul. Barlickiego 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub wysyłając e-mail na adres: chyla@poczta.onet.pl. Miejscem składania reklamacji towaru jest adres siedziby firmy Sprzedającego: F.H. Szansa Ewa Chyła, ul. Barlickiego 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Reklamacje rozpatrywane są tylko za okazaniem dowodu zakupu (paragon, faktura, potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający zakup czyli dowód zawarcia transakcji). Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji zostanie przekroczony, reklamacja zostaje uznana za zasadną. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne (niestandardowych). Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać (są to wyłącznie zalecenia nie wpływające na skuteczność reklamacji złożonej bez zalecanego opisu reklamacji):

- imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail składającego reklamację,

- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (datę zakupu reklamowanego towaru),

- przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania składającego reklamację,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (data i rodzaj wystąpienia wady).

Kupujący może złożyć reklamację w terminie 2 lat od daty wydania rzeczy. Jeżeli Kupujący złoży reklamację w terminie 12 miesięcy od daty wydania rzeczy, zakłada się że rzecz była wadliwa w chwili jej wydania. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Kupujący może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Koszty związane z reklamacją ponosi Sprzedający (wraz z kosztami wysyłki reklamowanego przedmiotu).

18. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Dane osobowe Kupujących są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Rozporządzeniu GDPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe Kupujących są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy kupna - sprzedaży towarów w sklepie internetowym. 

Jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oferowanych przez sklep.

Dane osobowe Kupujących nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych ani żadnych innych celów. Dane osobowe Kupujących są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

19. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego koszuleinez.pl; jest powszechnie dostępny na stronie www.koszuleinez.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

21. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - zgodnie z art. 12 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pod adresem tym dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.